Kenny Graham, Jake Smyth_Credit Tom Wilkinson

Kenny Graham and Jake Smyth. By Tom Wilkinson.